giới thiệu về đảng bộ phường

Ngay từ đầu nhiệm  kỳ, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, đề ra các chương trình công tác xây dựng Đảng trên cơ sở cụ thể hóa 6 chương trình công tác lớn của Quận ủy Long Biên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XXII( nhiệm kỳ 2010 - 2015). Ban Chấp hành đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế, tập trung chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, chính quyền và các đoàn thể, tổ chức thực hiện và vận động nhân dân tham gia hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính  trị của địa  phương. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ luôn được giữ vững và phát huy trong mọi lĩnh vực công tác: cơ sở hạ tầng bước đầu được đầu tư đồng bộ, kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, đời sống của  nhân dân được nâng cao, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang. Những thành tựu đó tạo đà cho sự phát triển của phường trong những năm tiếp theo.

Đại hội Đảng bộ phường Cự Khối lần thứ XXIII, được diễn ra hai ngày(26, 27/4/2015). Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí, bầu đồng chí Ngô Văn An làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đào Tiến Dũng, đồng chí Nguyễn Quốc Toản làm Phó Bí thư Đảng ủy. Sau Đại hội, Đảng ủy đã tiến hành củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ban hành các quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí đảng ủy viên. Đổi mới nâng cao chất lượng trong quản lý điều hành, thực hiện quy định giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp, tập trung lãnh đạo công tác tuyên tuyền trên ba lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng và tổ chức thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, hàng năm đảng bộ phường có 82,4% các chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 86% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,; 100% đảng viên đang công tác tại cơ quan, trường học được giới thiệu về sinh hoạt với chi bộ nơi cư trú theo quy định. Tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới, hàng năm cử 10-15 đ/c tham gia học lớp tìm hiểu về đảng, kết nạp từ 6-8 đảng viên mới. Th­ường xuyên lãnh đạo kiện toàn công tác cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiện toàn cán bộ Đảng ủy-HĐND- UBND; cán bộ các đoàn thể, tổ chức xã hội, Chi bộ, Tổ dân phố. Đảng ủy phường đó quan tâm công tác quy hoạch cán bộ, Th­ường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch. Qua mỗi đợt kiện toàn chất l­ượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên.  Tăng c­ường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện các chỉ thị nghị quyết của đảng. Đảng bộ và nhân dân phường Cự Khối tiếp tục phát huy và ghi thêm những mốc son mới vào Lịch sử truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ và nhân dân phường, cùng với Quận Long Biên thực hiện thắng lợi mục tiêu‘‘Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh''.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chú trọng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tiêu chuẩn cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, hàng năm đảng bộ phường có 86% các chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; trên 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên đang công tác tại cơ quan, trường học được giới thiệu về sinh hoạt với chi bộ nơi cư trú, đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, trong 10 năm đã kết nạp được gần 60 đảng viên mới. Công tác cán bộ được quan tâm chú trọng trong tất cả các khâu: từ tạo nguồn, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, phân công.

Trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cự Khối tiếp tục:

1. Phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, để đưa phường Cự Khối phát triển đúng hướng và bền vững mà Đại hội Đảng bộ phường Cự Khối lần thứ XXII đề ra. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện tốt các chuẩn mực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Thúc đẩy việc tiêu thụ quả ổi găng Cự Khối, uy trì thương hiệu quả an toàn; vận động chuyển đổi giống cây trồng; phát huy tiềm năng, hiệu quả các thành phần kinh tế; hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý đô thị.

3. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động văn hoá-xã hội, ưu tiên phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo, nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

4. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực và hiệu lực điều hành, quản lý của chính quyền bảo đảm dân chủ, kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

5. Phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu quận Long Biên lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cự Khối lần thứ XXII, phấn đấu xây dựng phường Cự Khối giàu đẹp, văn minh và hiện đại./.