Hoạt động khối chính quyền

Phường Cự Khối tổ chức tuyên truyền pháp luật thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Ngày đăng 04/11/2022 | 16:25  | Lượt xem: 89

Thực hiện kế hoạch số 08/ KH- UBND ngày 13/01/2022 của UBND phương Cự Khối, sáng ngày 04/11/2022 phường Cự Khối tổ chức tuyên truyền pháp luật thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Sáng ngày 04/11/2022, UBND phường đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường gắn với  việc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam.

Dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị có bà Hồ Thúy Sen – Trợ giúp viên Trung tâm trơ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội. Tham dự hội nghị còn gần 120 đại biểu là hội viên các chi hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, các ông, bà là Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố Trưởng ban công tác Mặt trận và đại diện một số các doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Hồ Thúy Sen trực tiếp tuyên truyền, phổ biến và phân tích những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã đưa các quy định về bảo vệ của các thành phần môi trường trước tiên, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách bảo vệ môi trường khác. Luật cũng đã đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự án, bắt đầu từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực hiện dự án cho đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án. Tại Hội nghị các chuyên gia đã tập trung vào những điểm mới trong nguyên tắc, quan điểm, chính sách, các hoạt động đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường; tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư, đánh giá sơ bộ tác động môi trường; những điểm mới về quản lý chất thải rắn, quản lý chất lượng các thành phần môi trường, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, quan trắc, báo cáo và thông tin môi trường; trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ sor sản xuất, kinh doanh.

 

 

Các đại  biểu nghe tuyên truyền

Thông qua Hội nghị lần này, các đại biểu đã nắm bắt được các quy định mới về bảo vệ môi trường tại Luật, Nghị định, Thông tư để tham mưu cho các chủ Doanh nghiệp thực thi hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần phòng ngừa, hạn chế các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững.

Ngoài ra, để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,  UBND phường lựa chọn những khẩu hiệu, nội dung phù hợp để tuyên  truyền về Ngày Pháp luật bằng bảng led điện tử tại cổng trụ sơ cơ quan phường để phổ biến đến người dân, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống xã hội, giúp cho những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân và đi vào cuộc sống, để mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tuân thủ, thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

 

 

 

.