Lịch tiếp công dân

Thông báo về lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường năm 2022

 | Lượt xem: 42
Thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh,...

Thông báo về việc tạm dừng trực tiếp công dân của Đảng ủy phường năm 2021

 | Lượt xem: 149
Thông báo về việc tạm dừng trực tiếp công dân của Đảng ủy phường năm 2021

Về lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2021

 | Lượt xem: 151
Về lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2021

Lịch tiếp dân tháng 02/2021 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 241
Lịch tiếp dân tháng 02/2021 của UBND phường Cự Khối

Thông báo Về lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2021

 | Lượt xem: 209
lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2021

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 215
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 12 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 307
  Xem toàn văn bản tại đây:

THÔNG BÁO Lịch tiếp dân tháng 11/2020 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 332
Lịch tiếp dân tháng 11/2020 của UBND phường Cự Khối

Lịch tiếp công dân tháng 10 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 181
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 08 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 203
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2020

 | Lượt xem: 226
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 6.2020 UBND phường

 | Lượt xem: 220
Lịch tiếp công dân tháng 6.2020 UBND phường

Lịch tiếp công dân tháng 5 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 193
Xem toàn văn bản tại đây:

Thông báo lịch tiếp dân của Thường trực, đại biểu HĐND phường 6 tháng đầu năm 2020

 | Lượt xem: 296
Căn cứ Khoản 1, Điều 107 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Tiếp công dân năm 2013. Thực hiện Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết về hoạt...

Lịch tiếp công dân tháng 04 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 200
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2020

 | Lượt xem: 130
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 02/2020 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 125
Xem toàn bộ thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 01 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 125
Xem toàn bộ thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 12/2019 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 176
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 11 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 139
Xem toàn văn bản tại đây: