Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp dân tháng 02/2021 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 41
Lịch tiếp dân tháng 02/2021 của UBND phường Cự Khối

Thông báo Về lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2021

 | Lượt xem: 39
lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2021

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 99
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 12 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 196
  Xem toàn văn bản tại đây:

THÔNG BÁO Lịch tiếp dân tháng 11/2020 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 133
Lịch tiếp dân tháng 11/2020 của UBND phường Cự Khối

Lịch tiếp công dân tháng 10 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 108
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 08 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 143
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2020

 | Lượt xem: 162
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 6.2020 UBND phường

 | Lượt xem: 139
Lịch tiếp công dân tháng 6.2020 UBND phường

Lịch tiếp công dân tháng 5 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 154
Xem toàn văn bản tại đây:

Thông báo lịch tiếp dân của Thường trực, đại biểu HĐND phường 6 tháng đầu năm 2020

 | Lượt xem: 190
Căn cứ Khoản 1, Điều 107 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Tiếp công dân năm 2013. Thực hiện Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết về hoạt...

Lịch tiếp công dân tháng 04 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 151
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2020

 | Lượt xem: 91
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 02/2020 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 87
Xem toàn bộ thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 01 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 82
Xem toàn bộ thông báo tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 12/2019 của UBND phường Cự Khối

 | Lượt xem: 137
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 11 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 103
Xem toàn văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 10 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 116
Xem toàn bộ văn bản tại đây:

Lịch tiếp công dân tháng 9 phường Cự Khối

 | Lượt xem: 95
Xem toàn văn bản tại đây: