LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG CỰ KHỐI