thông báo

Về việc niêm yết công khai danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Cự Khối cuối năm 2020 và giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng 28/10/2020 | 14:45  | Lượt xem: 56

Căn cứ công văn sô 2003/UBND-LĐTBXH ngày 05/10/2020 của UBND quận Long Biên về rà soát đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Căn cứ biên bản họp dân tại các tổ dân phố trên địa bàn, biên bản họp BCĐ trợ giúp người nghèo phường về rà soát đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

UBND phường Cự Khối thông báo việc niêm yết công khai danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn phường cuối năm 2020 cụ thể sau:

1. Đối tượng niêm yết

- Hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo điều tra theo chuẩn nghèo tiếp cận nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

+ Hộ nghèo: 0 hộ

+ Hộ cận nghèo: 04 hộ, 6 nhân khẩu.

+ Hộ thoát nghèo: 05 hộ; 15  nhân khẩu

+ Hộ thoát cận nghèo: 04 hộ; 7 nhân khẩu

(Có danh sách cụ thể  kèm theo)

2. Thời gian niêm yết:

- Từ ngày 22/10/2020 đến hết ngày 28/10/2020.

3. Địa điểm niêm yết:

- Tại trụ sở UBND phường;

- Trang thông tin điện tử phường;

- Tại các tổ dân phố (nhà văn hóa tổ dân phố, bảng tin của tổ dân phố);

- Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh phường.

UBND phường Cự Khối đề nghị các tổ dân phố tổ chức thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở Nhà văn hóa, bảng tin các tổ dân phố theo đúng tiến độ thời gian nêu trên.

 Sau thời gian niêm yết công khai các hộ gia đình, cá nhân, tổ dân phố thống nhất và không có ý kiến khiếu nại về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, cuối năm 2020. UBND phường Cự Khối lập biên bản kết thúc công khai, tổng hợp báo cáo số liệu hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020, theo chuẩn tiếp cận nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 về phòng Lao động thương binh xã hội quận Long Biên./.

Xem chi tiết tại đây