thông báo

Công khai các Văn bản pháp lý và Thông báo thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án:
Ngày đăng 29/11/2020 | 20:02  | Lượt xem: 211

Công khai các Văn bản pháp lý và Thông báo thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m (Giai đoạn 02) phường Cự Khối, quận Long Biên

Căn cứ Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m (Giai đoạn 02), phường Cự Khối, quận Long Biên;

Căn cứ các Thông báo thu hồi đất của UBND quận Long Biên đối với các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m (Giai đoạn 02), phường Cự Khối, quận Long Biên;

 Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo

1. Công khai các Văn bản pháp lý thực hiện dự án:

+ Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m (Giai đoạn 02), phường Cự Khối, quận Long Biên;

+  Quyết định số 3906/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND quận về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m (Giai đoạn 02), phường Cự Khối, quận Long Biên;

+ Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND quận Long Biên về việc kiện toàn Tổ công tác GPMB phường Cự Khối thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m (Giai đoạn 02), phường Cự Khối, quận Long Biên;

+ Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 06/7/2020 của UBND quận về Kế hoạch GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m (Giai đoạn 02), phường Cự Khối, quận Long Biên;

+ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được UBND quận Long Biên phê duyệt ngày 02/3/2020;

+  Quyết định số 4870/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m (Giai đoạn 02), phường Cự Khối, quận Long Biên;

+ Văn bản số 6528/VP-GPMB ngày 07/8/2020 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc bố trí quỹ nhà tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện 05 dự án trên địa bàn quận Long Biên.

2. Thời gian công khai: Từ ngày 23 /11/2020.

3. Địa điểm công khai khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Cổng TTĐT phường Cự Khối;

- Tổ dân phố 12 phường Cự Khối;

- Đài truyền thanh phường.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Xem toàn văn tại đây