thông báo

Về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ ngõ Hạnh phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng 29/10/2020 | 08:12  | Lượt xem: 178

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên; Quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên;

Căn cứ Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND quận  về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND quận  về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội; Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường.

Uỷ ban nhân dân quận Long Biên thông báo như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đáp ứng nhu cầu về giao thông, từng bước hoàn thiện mạng lưới đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch trên địa bàn phường Cự Khối nói riêng cũng như trên địa bàn quận Long Biên nói chung, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

4. Ranh giới dự án: Được Ủy ban nhân dân quận Long Biên phê duyệt ngày 22/10/2019 và Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cắm mốc giới tại Văn bản số 7773/STNMT-CCQLĐĐ ngày 8/9/2020. Diện tích sử dụng đất: 10.279,39 m2.

5. Dự kiến số cá nhân, hộ gia đình, đơn vị, tổ chức nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng: 50 hộ đất ở, 7 hộ đất nông nghiệp và đất công do UBND phường Cự Khối quản lý.

6. Dự kiến tiến độ giải phóng mặt bằng: Thực hiện từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2021.

Đề nghị các cá nhân, hộ gia đình, đơn vị, tổ chức nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng chuẩn bị hồ sơ liên quan đến việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, cung cấp cho Tổ công tác giải phóng mặt bằng trước khi tiến hành đo đạc hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh quận Long Biên, Ủy ban nhân dân phường Cự Khối không thực hiện việc chia tách, chuyển nhượng đối với các thửa đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối có trách nhiệm công khai thông báo này tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, các trụ sở tổ dân phố và các cá nhân, hộ gia đình, đơn vị, tổ chức có liên quan./.

Xem chi tiết tại đây