thông báo

Tuyên truyền Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn"
Ngày đăng 02/11/2022 | 16:53  | Lượt xem: 45

Thực hiện Công văn số 158-CV/BTGQU ngày 13/10/2022 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên về việc tuyên truyền Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn", để tạo sự lan tỏa, thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về Chương trình “Hóa đơn may mắn”, khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh..., UBND, MTTQ, các đoàn thể CT – XH Phường, các chi bộ trực thuộc thông tin, tuyên tuyền Thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn”; vận động cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người nộp thuế và Nhân dân trên địa bàn Phường tích cực hưởng ứng tham gia Chương trình.

(Gửi kèm theo Thể lệ và trình tự lựa chọn “Hóa đơn may mắn ”).