thông báo

Công khai các Văn bản pháp lý thực hiện công tác GPMB dự án:
Ngày đăng 18/01/2021 | 14:17  | Lượt xem: 442

Công khai các Văn bản pháp lý thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên.

Căn cứ Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên;

Căn cứ Thông báo sô 358/TB-UBND ngày 20/7/2020 của UBND quận Long Biên về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên.

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo:

1. Niêm yết công khai:

+ Quyết định số 5697/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội, Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên.

+ Quyết định số 547/QĐ-SXD ngày 18/6/2019 của Sở xây dựng thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá mua nhà ở thương mại theo cơ chế thí điểm đặt hàng đối với nhà CT1 tại ô đất ký hiệu 5.B3 thuộc khu tái định cư Đông Hội huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

+ Công văn số 9477/SXD-PTĐT/ ngày 13/10/2020 của Sở xây dựng Hà Nội V/v Chấp thuận nguyên tắc bố trí quỹ nhà tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng 05 dự án trên địa bàn quận Long Biên.

+ Công văn số 11724/SXD-PTĐT/ ngày 03/12/2020 của Sở xây dựng Hà Nội V/v thông báo cơ cấu căn hộ tái định cư phục vụ GPMB 05 dự án trên địa bàn quận Long Biên.

+ Công văn số 9362/VP-GPMB ngày 29/10/2020 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội V/v bố trí quỹ nhà tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng 05 dự án trên địa bàn quận Long Biên.

2. Thời gian công khai: Từ ngày 13/01/2021.

3. Địa điểm công khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Nhà Văn hóa tổ dân phố số 10;

- Thông báo công khai trên Đài TT phường.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Xem toàn văn tại đây