thông báo

Quy chế làm việc của UBND phường Cự Khối
Ngày đăng 07/07/2021 | 11:14  | Lượt xem: 182

.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị định 32/2021/NĐ-CP, ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2012/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;

Căn cứ mẫu Quy chế làm việc của UBND phường (ban hành kèm theo Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội);

Ngày 01/7/2021 UBND phường Cự Khối ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND về ban hành quy chế làm việc của UBND phường. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2021.

Xem chi tiết văn bản tại đây