thông báo

Công khai các văn bản pháp lý, chính sách tái định cư đối với người có đất thu hồi thuộc dự án
Ngày đăng 11/06/2020 | 21:04  | Lượt xem: 210

Công khai các văn bản pháp lý, chính sách tái định cư đối với người có đất thu hồi thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên

Thực hiện kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm /2019 của UBND quận Long Biên: Kế hoạch điều chỉnh giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên;

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo

Công khai Văn bản pháp lý, chính sách tái định cư đối với người có đất thu hồi thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên:

+ Văn bản số 6673/VP-GPMB ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội về việc bố trí 11 căn hộ tái định cư tại nhà B Sài Đồng phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên;

+ Văn bản số 6647/SXD-PTĐT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc bố thông báo vị trí 11 căn hộ tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên;

+ Quyết định số 376/QĐ-SXD ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội về việc phê duyệt giá bán nhà chung cư tái định cư năm 2020 đối với nhà B Sài Đồng, nhà NO15(A,B,C) phường Thượng Thanh quận Long Biên để phục vụ công tác GPMB trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

+ Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên về việc ban hành Quy chế bắt thăm tái định cư đối với người có đất thu hồi thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên (Kèm theo Quy chế bắt thăm tái định cư đối với người có đất thu hồi thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên).

2. Thời gian công khai: Trong quá trình thực hiện GPMB của dự án

3. Địa điểm công khai khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Tổ dân phố 11 phường Cự Khối;

- Đài truyền thanh phường.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Xem thông báo tại đây