thông báo

Công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh kèm theo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Kế hoạch chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và tái định cư; Thông báo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Ngày đăng 29/07/2020 | 20:08  | Lượt xem: 61

Công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh kèm theo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Kế hoạch chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và tái định cư; Thông báo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 04 hộ gia đình cá nhân phường Cự Khối trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên

Căn cứ Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên;

Thực hiện kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của UBND quận Long Biên: Kế hoạch điều chỉnh giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên;

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo:

1. Niêm yết công khai:

+ Quyết định số 3837/QĐ-UBND; Quyết định số 3839/QĐ-UBND; Quyết định số 3840/QĐ-UBND; Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND quận Long Biên: Quyêt định phê duyệt điều chỉnh kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 04 hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên.

+ Kế hoạch 267/KH-UBND ngày 23/7/2020 của UBND quận Long Biên; Kế hoạch chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 04 hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên.

+ Thông báo số 381/TB-UBND, ngày 23/7/2020 của UBND quận Long Biên Thông báo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 04 hộ gia đình, cá nhân phường Cự Khối trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên.

2. Thời gian công khai: Từ ngày     /7/ 2020 đến hết ngày 28/7/2020.

3. Địa điểm công khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Nhà Văn hóa tổ dân phố số 11;

- Thông báo công khai trên Đài TT phường.

Trong thời gian công khai nếu hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến thắc mắc kiến nghị, đề nghị nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo quy định.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Xem toàn văn tại đây