thông báo

Công khai các Văn bản pháp lý, Thông báo thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án:
Ngày đăng 14/09/2020 | 20:53  | Lượt xem: 43

Công khai các Văn bản pháp lý, Thông báo thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ngõ Hòa Bình đến phố Xuân Đỗ, phường Cự Khối, quận Long Biên

Căn cứ Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch đoạn từ ngõ Hòa Bình đến phố Xuân Đỗ, phường Cự Khối, quận Long Biên;

Căn cứ Thông báo sô 357/TB-UBND ngày 20/7/2020 của UBND quận Long Biên về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ngõ Hòa Bình đến phố Xuân Đỗ, phường Cự Khối, quận Long Biên.

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo:

1. Niêm yết công khai: Các Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và các Văn bản pháp lý để thực hiện dự án gồm:

+ Nghị Định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

+ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội, Quyết định ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

+ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội, Quyết định về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường , hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

+ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

+  Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch đoạn từ ngõ Hòa Bình đến phố Xuân Đỗ, phường Cự Khối, quận Long Biên.

+  Quyết định số 3856/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND quận Long Biên về việc Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch đoạn từ ngõ Hòa Bình đến phố Xuân Đỗ, phường Cự Khối, quận Long Biên.

+  Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND quận Long Biên về việc Thành lập Tổ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch đoạn từ ngõ Hòa Bình đến phố Xuân Đỗ, phường Cự Khối, quận Long Biên.

+  Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND quận Long Biên Kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch đoạn từ ngõ Hòa Bình đến phố Xuân Đỗ, phường Cự Khối, quận Long Biên.

+ Bản đồ phục vụ công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

+ Danh sách các hộ có Thông báo thu hồi đất ngày 31/8/2020 của UBND quận Long Biên.

2. Thời gian công khai: Từ ngày 11/9/2020.

3. Địa điểm công khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Nhà Văn hóa tổ dân phố số 10;

- Thông báo công khai trên Đài TT phường.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Xem toàn văn tại đây