thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng công chức phường
Ngày đăng 19/03/2019 | 15:17  | Lượt xem: 272

Ngày 14/3/2019 UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 60/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức phường năm 2019. theo đó

- Tổng số chỉ tiêu công chức phường là: 18 người, trong đó:

+ Văn phòng - thống kê: 09

+ Địa chính - xây dựng: 02

+ Tài chính - kế toán: 06

+ Tư pháp - hộ tịch: 01

Xem chi tiết thông báo tại đây: Thông báo số 60/TB-UBND