bài viết chuyên sâu

Kết quả bước đầu thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND của Thành phố về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng tại phường Cự Khối.
Ngày đăng 05/05/2023 | 15:11  | Lượt xem: 126

.

Thực hiện Kế hoạch 53/KH-UBND ngày 16/2/2023 của UBND TP Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Để tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, người dân, người lao động; vận động mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người tham gia lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH; được trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện phục vụ tháo dỡ, thoát nạn. Xây dựng và triển khai có hiệu quả các mô hình an toàn về PCCC&CNCH đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng ở trong dân – Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ huy ở trong dân”, vận động ít nhất 2% hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC&CNCH.

UBND phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đến cả hệ thống chính trị, đồng thời ban hành Văn bản số 71/UBND-VP ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng và xây dựng mô hình Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Cự Khối; Kết quả bước đầu Đảng ủy đã chỉ đạo MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố đã tuyên truyền Cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trang bị trang bị các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phấn đẫu mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện cứu nạn cứu hộ cần thiết (Xà beng, kìm cộng lực, mặt nạ phòng độc, đèn pin … ); Đồng thời lồng ghép vào buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp về chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, các lực lượng dân phòng, từng đồng chí cảnh sát khu vực, đội viên Đội PCCC tình nguyện phường đã tiến hành rà soát, điều tra cơ bản các điều kiện cần thiết để thành lập các mô hình an toàn PCCC theo đúng quy định.

Kết quả rà soát sơ bộ, trên địa bàn phường có 56/98 ngõ ngách có chiều dài trên 50m xe chữa cháy không thể tiếp cận được cần bố trí lắp đặt điểm 90 chữa cháy công cộng và 35 ngõ ngách đủ điều kiện thành lập 35 Tổ liên gia an toàn PCCC. UBND phường đã rà soát, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành lập và ra mắt 03 liên gia an toàn về PCCC&CNCH tại Tổ 4 với 98 hộ gia đình, 13 cơ sở sản xuất kinh doanh, cửa hàng kinh doanh, đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng trang thiết bị PCCC, 86 hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, cửa hàng đã tự trang bị bình chữa cháy. Cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy-UBND phường, Công an phường đã tự trang bị 68 bình chữa cháy; Hội LHPN phường đã phát động tới UV BCH, các chi trưởng, cán bộ hội viên nòng cốt đã tự trang bị 40 bình chữa cháy trong gia đình và đăng ký thực hiện xây dựng mô hình Chi hội phụ nữ gắn với liên gia an toàn về PCCC&CNCH tại chi hội 3. Hội Cựu chiến binh đăng ký triển khai tới cán bộ, hội viên tại tổ 4, tổ 5 với số lượng bước đầu là 70 bình chữa cháy tới 70 gia đình hội viên. Đoàn thanh niên đăng ký triển khai xây dựng mô hình tại chi đoàn Tổ 1. Tổ dân phố số 5 xây dựng và thực hiện mô hình khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và PCCC... 118 cơ sở sản xuất kinh doanh đã được kiểm tra, hướng dẫn và trang bị các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC.

Để hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn. Trong thời gian tới, UBND phường Cự Khối đề nghị:

1. Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các chi bộ trực thuộc, tuyên truyền vận động cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trang bị các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phấn đẫu mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện cứu nạn cứu hộ cần thiết (Xà beng, kìm cộng lực, mặt nạ phòng độc, đèn pin … ); Đồng thời lồng ghép vào buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp về chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

2. Các cơ quan, đơn vị, trường học: Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng: Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, người lao động trang bị các phương tiện chữa cháy,cứu nạn cứu hộ, phấn đẫu mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện cứu nạn cứu hộ cần thiết. Tự kiểm tra định kỳ trang bị các phương tiện, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, đơn vị của mình.

3. Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội phường: Tuyên truyền tới cán bộ, hội viên vận động nhân dân tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy; Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ và tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời hưởng ứng trang bị các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mỗi gia đình trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và dụng cụ phương tiện cứu nạn cứu hộ cần thiết (Xà beng, kìm cộng lực, mặt nạn lọc độc, đèn pin...)..

4. Các tổ dân phố: Phối hợp tổ chức tham gia công tác tuyên truyền tới toàn thể nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt Luật phòng cháy, chữa cháy và không vi phạm các quy định về phòng, chống cháy nổ. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt mô hình an toàn PCCC tại Tổ dân phố, vận động mỗi hộ gia đình trang bị các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (ít nhất 01 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện cứu nạn cứu hộ cần thiết).

Một số hình ảnh triển khai thực hiện:

Video Clip

Tiêu đề