bài viết chuyên sâu

Tăng cường việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn phường Cự Khối
Ngày đăng 26/04/2022 | 15:03  | Lượt xem: 170

Cung ứng dịch vụ công trực tuyến là nội dung quan trọng trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đó với tổ chức, công dân.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải tiếp tục có những đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến.

 Dịch vụ công trực tuyến đang được thực hiện tại thành phố Hà Nội được chia thành 4 mức độ: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó; dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Như vậy, mức độ 1 là mức độ đơn giản nhất của dịch vụ công trực tuyến, mức độ 4 là mức độ hoàn chỉnh nhất của dịch vụ công trực tuyến. Ở mức độ 4, người dùng được cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh mà không cần đến gặp trực tiếp cơ quan, tổ chức. Như vậy, khi triển khai các dịch vụ công trực tuyến thì người dân, doanh nghiệp có thể kết nối dễ dàng với cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng. Qua đó, người dân được thụ hưởng dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký, làm các thủ tục hành chính đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ những công chức giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến giúp cơ quan nhà nước giảm tải được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn.

Trong giai đoạn hiện nay, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức và cá nhân được xác định là một trong những mục tiêu trọng tâm để hiện đại hóa nền hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện tại các cơ quan nhà nước vẫn còn một số hạn chế, đó là:

- Việc xây dựng và vận hành cổng thông tin điện tử phục vụ cung ứng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế vẫn chưa được đồng bộ.

- Do chúng ta còn thiếu cơ sở dữ liệu liên quan đến tổ chức và công dân nên khi thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến, các cơ quan nhà nước không đủ cơ sở để kiểm tra xem người gửi yêu cầu thực hiện dịch vụ công đó có phải là người có nhu cầu và đủ điều kiện để giải quyết thủ tục hành chính hay không. Vì vậy, có thể làm lãng phí thời gian của người thụ lý hồ sơ khi phải nhận các hồ sơ không có thực, giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân không đủ điều kiện.

- Trên cổng thông tin điện tử, các cơ quan nhà nước đã công bố công khai Bộ thủ tục hành chính để phục vụ việc thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, công dân. Tuy nhiên, việc thống kê, rà soát, phân chia lĩnh vực thủ tục hành chính chưa thống nhất. Mặt khác, nhiều quy định của pháp luật đã thay đổi nhưng các thủ tục hành chính để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa được cập nhật, sửa đổi, công bố, công khai thủ tục hành chính trong thời gian qua còn chậm, còn tình trạng công khai thủ tục hành chính đã hết hiệu lực.

Theo quy định hiện hành, các cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm đăng tải toàn bộ thông tin về dịch vụ công trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thông tin về dịch vụ công trực tuyến phải được cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, các thông tin hồ sơ về dịch vụ công trực tuyến trên các cổng thông tin này cũng chưa thật sự đầy đủ.

- Trình độ của người dân còn hạn chế: Nhiều người dân chưa từng tiếp xúc công nghệ thông tin, khả năng sử dụng, cập nhật Internet còn thấp, do đó khó khăn trở ngại khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Trong bối cảnh trên, những năm qua, UBND thành phố Hà Nội đã có sự quan tâm rất lớn và chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa thành phố Hà Nội thông qua nhiều văn bản và các giải pháp khác nhau. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện trong chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn cũng như kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

Hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 03/2016, cho phép tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy trình; công bố trực tuyến kết quả xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức. Ngoài ra, hệ thống có thể kết nối trực tuyến đến cổng thông tin điện tử quốc gia để cập nhật tiến trình xử lý hồ sơ của thành Hà Nội một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Trong thời gian tới để tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, quận Long Biên nói chung và phường Cự Khối nói riêng.  Góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh. Cần có những giải pháp sau:

1. Đưa việc khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong cải cách hành chính, phải được quan tâm sâu sát và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến, xem đây là dịch vụ đem lại lợi ích thiết thực nhằm giảm thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần chung tay cải cách hành chính.

- Rà soát, đánh giá dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan, đơn vị bảo đảm được vận hành ổn định, đúng quy định và quy trình của thủ tục hành chính.

- Tiến hành công bố kịp thời, đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 sau khi bổ sung, chỉnh sửa phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời khuyến khích đẩy mạnh việc xây dựng và đưa vào vận hành các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Việc tuyên truyền, hướng dẫn phải được thực hiện trực tiếp.

- Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

- Chủ động phối hợp với Bưu điện đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tăng cường tin, bài, phóng sự về việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ở các cơ quan, đơn vị; việc khai thác sử dụng ở các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 147
Tổng số truy cập: 7253811