bài viết chuyên sâu

Cự Khối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày đăng 24/08/2020 | 10:03  | Lượt xem: 87

Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính luôn được Đảng bộ, chính quyền phường Cự Khối xác định là một nguồn lực có ý nghĩa then chốt trong công cuộc đổi mới của địa phương.

Thực tiễn cho thấy nếu thủ tục hành chính (TTHC) công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện thì quyền lợi chính đáng của cá nhân, tổ chức càng dễ được đáp ứng, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước an tâm hơn trong hoạt động đầu tư, khuyến khích kinh tế phát triển theo định hướng, nhờ đó, củng cố niềm tin của nhân dân, các đối tác nước ngoài vào Đảng, Nhà nước. Ngược lại, TTHC rườm rà, phức tạp là trở ngại rất lớn đối với cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận với những chính sách có lợi của Nhà nước. Đây sẽ là nhân tố gây suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền, mặt khác, gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước muốn thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh phát triển kinh tế, nếu tình hình kéo dài sẽ gây bất ổn về chính trị, kéo lùi sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Để bảo đảm việc triển khai có hệ thống và hiệu quả các nội dung liên quan đến cải cách TTHC, kiểm soát TTHC ra đời với tư cách là một công cụ để thực hiện mục tiêu cải cách TTHC. Tại Khoản 5, Điều 3, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010, của Chính phủ quy định, Kiểm soát TTHC được hiểu là việc “xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính”. Theo đó, có thể hiểu, kiểm soát TTHC được coi là một khoa học trong công tác quản lý hành chính công, vì đây là một quy trình chặt chẽ, toàn diện bắt đầu từ kiểm soát quy định về TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đến tổ chức thực hiện các TTHC này trên thực tế. 

Trong giai đoạn từ 2013 đến nay, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn phường Cự Khối cơ bản ổn định tổ chức và triển khai đồng bộ, toàn diện từng mặt công tác, bảo đảm tính liên tục, duy trì lề lối và tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu, đòi hỏi mới. Danh mục và nội dung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã cơ bản được đăng tải đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của phường.Tại bộ phận một cửa của phường đã có bảng niêm yết công khai TTHC và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính.

Đầu năm 2020 UBND phường đã ban hành kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 20/01/2020 về kiểm soát, rà soát TTHC trên địa bàn phường Cự Khối năm 2020; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/04/2020 về thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trênđịa bàn phường Cự Khối. Theo đó từ đầu năm 2020 đến nay UBND phường đã tiếp tục chủ động rà soát những văn bản mới để phát hiện kịp thời những thủ tục hành chính có sự thay đổi, phát sinh và thực hiện niêm yết công khai tại bộ phận một cửa. Hiện nay số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp phường đang được niêm yết là 156 thủ tục. Bên cạnh đó qua thực hiện công tác kiếm soát, rà soát TTHC, UBND phường đã đối chiếu và kịp thời phát hiện những bất cập của thủ tục hành chính với phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp đang được Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện trên tất cả các xã phường, thị trấn. Qua đó có thể thấy công tác rà soát, kiểm soát TTHC đóng một vai trò rất quan trọng trong nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn phường trong thời gian sắp tới, UBND phường sẽ thực hiện những nội dung sau:

1) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác kiểm soát TTHC, đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính thể hiện rõ trong các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch.

2) Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách TTHC. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai TTHC, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, đối thoại về TTHC và việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC. 

3) Kiểm soát chặt chẽ TTHC, tăng cường công khai, minh bạch TTHC. Đảm bảo tất cả các TTHC được cập nhật, công khai theo quy định của pháp luật và quy định của Thành phố. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo theo quy định của pháp luật và của UBND Thành phố.

4) Thực hiện đơn giản hóa TTHC, giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC; Tổ chức triển khai thực hiện các TTHC trên phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp; triển khai các TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của các lĩnh vực theo kế hoạch triển khai của Thành phố.

5) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiểm soát TTHC và các quy định chuyên ngành về giải quyết TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước các lĩnh vực chuyên ngành. Tăng cường trách nhiệm của các chủ thể tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thực hiện pháp luật về giải quyết TTHC. Lựa chọn các hình thức phù hợp, hiệu quả trong phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện pháp luật về giải quyết TTHC. 

6) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm soát và giải quyết TTHC. Chú trọng trình độ ứng dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành và phần mềm một cửa dùng chung ba cấp 

7) Tăng cường hoạt động giám sát thực hiện các quy định pháp luật về giải quyết TTHC. Tập trung tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, của đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc trong khâu tổ chức thực hiện quy định pháp luật về giải quyết TTHC nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các quy định TTHC.

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 1317
Tổng số truy cập: 4894977