Tin tức mới nhất

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc phường Cự Khối
Ngày đăng 22/09/2020 | 21:43  | Lượt xem: 33

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc phường Cự Khối

Địa Chỉ: Số 593 - phường Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ phường bao gồm:

Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ phường: 39 đồng chí

Số lượng Ủy viên BTT phường: 03 đồng chí: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên Ban Thường trực.

Số Ban công tác Mặt trận: 07 Ban.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường:

1. Đ/c Ngô Văn An - Chủ tịch

ĐT liên hệ: 0393581398

Địa chỉ mail: ngovanan_qulongbien@hanoi.gov.vn

2.  Đ/c Đàm Hồng Mạnh - Phó Chủ tịch

ĐT liên hệ: 0362.686.498

3. Đ/c Đặng Đình Thảo - UV Ban Thường trực

ĐT liên hệ: 0962960315

B. CHỨC NĂNG

 - Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo.

- Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

B. NHIỆM VỤ

Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và chính quyền; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

C. NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

Khi phối hợp thống nhất hành động các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt nam tuân theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt nam; đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.