Tin tức mới nhất

Kế hoạch Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 07/05/2022 | 09:54  | Lượt xem: 30

Thực hiện Chương trình 01-CTr/QU, ngày 15/10/2020 của Quận ủy về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025”, Kế hoạch số 74-KH/QU, ngày 30/9/2021 của Quận ủy “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 v“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 86 -KH/QU, ngày 14/01/2022 về “Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy và Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy năm 2022”, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu mỗi địa phương trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần xây dựng Đảng bộ quận Long Biên trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Mở rộng dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò giám sát, tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với người đứng đầu địa phương trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức.

- Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

- Thông qua việc lấy ý kiến rộng rãi, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo khắc phục, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quy định nêu gương của cán bộ đảng viên và bộ tiêu chí chuyên nghiệp.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức tham gia góp ý kiến phải đảm bảo dân chủ, công khai, trung thực, tránh hình thức, thiết thực, hiệu quả.

- Thông tin phải được tổng hợp kịp thời, khách quan, phục vụ đánh giá cán bộ và tiêu chí chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.

- Gắn việc tham gia đóng góp ý kiến với việc xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

1. Nội dung lấy ý kiến:

Việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu (nội dung cụ thể theo phiếu gửi kèm kế hoạch này).

2. Đối tượng thực hiện

- Đối tượng được góp ý: Đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND 14 phường.

- Đối tượng tham gia góp ý: Cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố.

3. Cách thức triển khai:

- Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng và đảng ủy phường tổ chức xin ý kiến góp ý (bằng phiếu kín) đánh giá kết quả thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định số 08-QĐi/TW về nêu gương đối với cá nhân đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

- Ban Tuyên giáo Quận ủy tổng hợp kết quả góp ý kiến đối với từng trường hợp và tổng hợp chung toàn Quận.

- Cá nhân được góp ý tiếp thu, xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

4. Thời gian thực hiện: 6 tháng/lần (tháng 5 và tháng 11).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Quận ủy

- Tuyên truyền, quán triệt rộng rãi Kế hoạch của Quận ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để thống nhất triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến ở cơ sở; giám sát việc triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra.

- Tổng hợp kết quả các phường, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy.

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tiếp thu và xây dựng kế hoạch khắc phục sau khi lấy ý kiến đối với cá nhân người đứng đầu ở cơ sở.

2. Ban Tổ chức, UBKT Quận ủy

­- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn tổ chức việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý đối với người đứng đầu các địa phương.

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến, đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy các giải pháp phù hợp về công tác kiểm tra giám sát và công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng  đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuyên nghiệp.

3. Đảng ủy 14 phường

- Tuyên truyền, quán triệt rộng rãi Kế hoạch của Quận ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để thống nhất triển khai thực hiện.

- Căn cứ Kế hoạch của Quận ủy, tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với người đứng đầu của địa phương bằng hình thức phù hợp (theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo).

Trên đây là Kế hoạch lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn Quận, Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị các đơn vị, Đảng ủy 14 phường nghiêm túc triển khai thực hiện./

Xem toàn văn tại đây