Tin tức mới nhất

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY
Ngày đăng 21/09/2020 | 22:33  | Lượt xem: 50

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY

Nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)

Số điện thoại

Địa chỉ E -Mail

Nam

Nữ

1

2

3

4

 

 

 

01

Ngô Trung Kiên

1992

 

ĐUV - TG Đảng ủy - Bí thư ĐTN

0975566233

ngotrungkien_longbien@hanoi.gov.vn

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY

Nhiệm kỳ 2015-2020

TT

Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)

Số điện thoại

Địa chỉ E -Mail

Nam

Nữ

1

2

3

4

 

 

 

01

Ngô Quang Uyên

1961

 

ĐUV-TG Đảng ủy - CB VHXH

0987524880

Ngoquanguyen_longbien@hanoi.gov.vn