thông báo

Công khai các Văn bản pháp lý thực hiện công tác GPMB dự án
Ngày đăng 29/11/2020 | 20:06  | Lượt xem: 334

Công khai các Văn bản pháp lý thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng tuyến đường từ theo quy hoạch từ ngõ hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên

Căn cứ Quyết định số 3259/QĐ-UBND, ngày 30/10/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ theo quy hoạch từ Ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên.

Căn cứ Quyết định số 4379/QĐ-UBND, ngày 18/8/2020 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng tuyến đường từ theo quy hoạch từ Ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên.

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo

1. Công khai các Văn bản pháp lý thực hiện dự án:

+ Căn cứ Quyết định số 3259/QĐ-UBND, ngày 30/10/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ theo quy hoạch từ Ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên;

+ Căn cứ Quyết định số 4379/QĐ-UBND, ngày 18/8/2020 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng tuyến đường từ theo quy hoạch từ Ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên;

+  Quyết định số 6096/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND quận về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ theo quy hoạch từ Ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên;

+ Quyết định số 6097/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND quận Long Biên về việc thành lập Tổ công tác GPMB phường Cự Khối thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ theo quy hoạch từ Ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên;

+ Thông báo số 534/TB-UBND nagỳ 27/10/2020 của UBND quận Long Biên về việc Triển khai thông báo giải phòng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ theo quy hoạch từ Ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên;

+ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được UBND quận Long Biên phê duyệt ngày 22/10/2020.

2. Thời gian công khai: Từ ngày 23/11/2020.

3. Địa điểm công khai khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Cổng TTĐT phường Cự Khối;

- Tổ dân phố 05 phường Cự Khối;

- Đài truyền thanh phường.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Xem toàn văn tại đây