thông báo

Thông báo niêm yết danh sách cử tri và địa điểm niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 10/04/2021 | 17:28  | Lượt xem: 233

.

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các quy định tại Điều 32 về niêm yết danh sách cử tri. Ngày 12/4/2021 UBND phường đồng loạt niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu và trụ sở UBND phường. UBND phường thông báo rộng rãi việc niêm yết danh sách cử tri và địa điểm niêm yết danh sách cử tri để nhân dân theo dõi, kiểm tra cụ thể như sau:

 1. Khu vực bỏ phiếu số 01 gồm:
 • Cử tri tổ dân phố số 01
 • Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 01
 1. Khu vực bỏ phiếu số 02 gồm:
 • Cử tri tổ dân phố số 04
 • Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 04
 1. Khu vực bỏ phiếu số 03 gồm:
 • Cử tri tổ dân phố số 05
 • Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 05
 1. Khu vực bỏ phiếu số 04 gồm:
 • Cử tri tổ dân phố số 03
 • Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 03
 1. Khu vực bỏ phiếu số 05 gồm:
 • Cử tri tổ dân phố số 10
 • Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 10
 1. Khu vực bỏ phiếu số 06 gồm:
 • Cử tri tổ dân phố số 11
 • Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 11
 1. Khu vực bỏ phiếu số 07 gồm:
 • Cử tri tổ dân phố số 12
 • Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 12

           8. Bảng tổng hợp Danh sách cử tri phường Cự Khối bầu cử đại biểu Quốc  hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -  2026:

            - Địa điểm niêm yết danh sách: Trụ sở UBND phường Cự Khối

           9. Thời hạn niêm yết danh sách cử tri: Đến hết ngày 23 tháng 5 năm 2021

         UBND phường đề nghị các tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể, các tổ bầu cử tiếp tục phố biến để cử tri nắm vững, chủ động kiểm tra về các thông tin liên quan, nếu có sai sót hoặc cần điều chỉnh thông tin, bổ sung danh sách cử tri thì trực tiếp phản ánh với cán bộ trực tại điểm niêm yết danh sách để điều chỉnh bổ sung kịp thời.