bài viết chuyên sâu

Hoạt động của HĐND phường Cự Khối 9 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 29/09/2020 | 09:33  | Lượt xem: 165

Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận Long Biên và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Phường, HĐND phường Cự Khối đã hoàn thành cơ bản các hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; quy chế hoạt động của HĐND phường (khoá III), nhiệm kỳ 2016 - 2021; sự chỉ đạo của Hội đồng nhân dân quận Long Biên. Trong 9 tháng đầu năm 2020 hoạt động của HĐND phường Cự Khối đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ:

Các hoạt động chung Bám sát chỉ tiêu được giao và thông báo kết luận của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên về nhiệm vụ trọng tâm phường Cự Khối năm 2020; Nghị quyết của Đảng ủy phường về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của phường năm 2020, Nghị quyết của HĐND phường; chỉ đạo về chuyên môn của Thường trực HĐND quận. Kết thúc kỳ họp thứ  IX Thường trực HĐND phường đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, chương trình giám sát năm 2020 của HĐND, chỉ đạo các Ban HĐND phường xây dựng triển khai kế hoạch công tác để thực hiện; phối hợp với UBND, UB MTTQ phường triển khai nghị quyết của HĐND phường đến toàn thể CBCC và nhân dân trong phường; cùng lãnh đạo UBND phường tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện cụ thể: Rà soát công việc, thống nhất các biện pháp trong thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao của phường tập trung: Thu ngân sách, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; công tác quản lý đô thị, TTXD; quản lý đất đai, cấp GCN QSD đất; giải phóng mặt bằng; giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân...; Tiếp tục thực hiện chủ đề “ Vì một Long Biên Xanh- Sạch - Đẹp và văn minh trên địa bàn. Phối hợp mời đại diện hộ cử tri tiếp xúc với đại biểu Quốc hội thành phố Hà nội trước kỳ và sau họp của Quốc hội (khóa XV); với đại biểu HĐND thành phố và quận trước, sau kỳ họp đảm bảo quân số; tổ chức hội nghị để cho đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thứ IX; X của HĐND phường tại các đơn vị bầu cử đúng quy định. Giám sát thường xuyên việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao qua dự hội nghị, giao ban kiểm điểm tiến độ định kỳ của UBND; giám sát chuyên đề các nội dung đã xây dựng; thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác đã ban hành không để sót công việc. Điều hòa 02 Ban HĐND phường phối hợp hoạt động đạt hiệu quả.

Tổ chức kỳ họp Thường trực HĐND phường đã phối hợp với UBND, UB MTTQ phường tổ chức thành công kỳ họp thứ IX; X của HĐND phường.

1) Kỳ họp thứ  IX - HĐND phường biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; an ninh, quốc phòng năm 2020; Nghị quyết về dự toán, phân bổ dự toán ngân sách năm 2020;  Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2020;

2) Kỳ họp thứ  X - HĐND phường Biểu quyết thông qua 04 nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của phường 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2019. Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường Cự Khối khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Toản. Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND phường Cự Khối khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Văn Nam.

3) Tổ chức ( 01) kỳ họp bất thường HĐND nội dung: Kỳ họp bất thường ngày 14/7/2020, kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Cự Khối nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đào Tiến Dũng.

Hoạt động giám sát của HĐND phường Hoạt động giám sát Thường trực HĐND, Thường trực HĐND phường đã thực hiện (01) cuộc giám sát chuyên đề về công tác quản lý đất đai, Trật tự đô thị, TTXD, VSMT trên địa bàn phường; Thường trực HĐND đã ban hành thông báo kết quả giám sát đến UBND và đơn vị được giám sát, chỉ ra các tồn tại hạn chế trong quản lý nhà nước, việc thực hiện các chỉ tiêu các lĩnh vực qua hoạt động giám sát của HĐND và thường xuyên đôn đốc UBND chỉ đạo khắc phục kịp thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy, và công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, thúc đẩy tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đảm bảo thời gian.

Giám sát thường xuyên: Được Thường trực HĐND thực hiện thường xuyên, hình thức kết hợp nắm kết quả qua dự hội nghị giao ban với tăng cường hoạt động khảo sát của Thường trực, các Ban tại cơ sở TDP tập trung các nhiệm vụ: Thu ngân sách, việc tháo gỡ các vướng mắc trong thu thuế phi nông nghiệp; công tác quản lý đất đai, TTĐT, VSMT, PCCN; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân; việc thực hiện kỷ cương hành chính, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị tập trung đội ngũ CBCC, VC phường; việc chấp hành pháp luật, thực hiện 6 quy chế dân chủ do quận ban hành; kết quả thực hiện khắc phục các vi phạm trong quản lý đất đai theo Kết luận số 316/KL- TT STNMT của sở tài nguyên môi trường; hoạt động của CLB và tổ tình nguyện VSMT tổ dân phố trong thực hiện chủ đề của quận “ Vì một long biên xanh – sạch – Đep và văn minh” trên địa bàn. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của TW, Thành phố và quận; công tác Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022; các nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo của quận và Thành phố;

Thường trực HĐND phường đã tiến hành khảo sát tại hiện trường 8 cuộc các lĩnh vực quản lý đất đai, QLĐT, TTXD,VSMT,VSATTP; kiến nghị cử tri liên quan hệ thống tiêu thoát nước thải trên địa bàn; tiến độ khắc phục tồn tại theo kết luận số 316/KL- TT STNMT của Thanh tra sở tài nguyên môi trường; các dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn phường

Hoạt động tiếp công dân: Thường trực HĐND phối hợp UBND tiếp dân vào ngày (thứ 2) của tuần tiếp dân; đã tổ chức  31 buổi/ 89 lượt đại biểu tiếp dân; tiếp nhận 10 lượt công dân chủ yếu về tranh chấp dân sự, vướng mắc trong thu thuế sử dụng đất, xin phép xây dựng, về cấp GCN QSD đất; các đại biểu HĐND đã cùng Lãnh đạo UBND giải thích trả lời ngay tại buổi tiếp dân và hướng dẫn công dân đến cơ quan thẩm quyền để được giải quyết các nội dung không thuộc thẩm quyền.

Về giải quyết kiến nghị của cử tri: Kết thúc kỳ họp thứ IX; X, Thường trực HĐND đã khảo sát thực địa và ban hành công văn gửi và đôn đốc UBND phường giải quyết kiến nghị cử tri theo đơn vị bầu cử; phương châm các việc giải quyết được ngay thì kiến nghị UBND chỉ đạo giải quyết luôn và báo cáo để cử tri biết, các nội dung phải thực hiện theo quy trình được chỉ đạo nghiêm túc đúng quy định. Cơ bản kiến nghị của cử tri đã được UBND phường và cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết đúng theo quy định được cử tri đồng tình cao, không có kiến nghị vượt cấp;

Thực hiện các kết luận của Thường trực HĐND sau các buổi làm việc với phường (1) Thực hiện kết luận số 316/KL-STNMT của Thanh tra sở tài nguyên môi trường và chỉ đạo của QU,UBND quận. Thường trực HĐND phường đã giám sát thường xuyên việc khắc phục các vi phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn thời kỳ trước đây thông qua dự giao ban kiểm việc hàng tuần của ĐU, UBND và khảo sát tại thực địa kết quả xử lý đến nay cơ bản các vị trí đã khắc phục. (2) Giải quyết các kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ IX; X của HĐND quận, phường. Song song việc kiến nghị quận giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền Thường trực HĐND phường đã đề nghị UBND phường chỉ đạo khảo sát, kiểm tra xem xét xử lý nội dung chủ yếu các nhóm lĩnh vực đời sống dân sinh: QLĐT, QLĐĐ, VSMT; vướng mắc trong thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; hệ thống tiêu, thoát nước; An toàn giao thông trên địa bàn. Cơ bản UBND phường đã trả lời và chỉ đạo giải quyết và vận động xã hội hóa một số nội dung điểm nóng về an toàn giao thông trên địa bàn giúp ổn định tình hình nhân dân, tăng cường niềm tin của người dân vào chính quyền.

Hoạt động của các Ban HĐND phường (1) Ban kinh tế, xã hội HĐND: Thực hiện giám sát 01 cuộc giám sát về công tác thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn phường; (2) Ban pháp chế HĐND: Thực hiện 01 cuộc giám sát công tác quản lý án treo trên địa bàn phường (tái giám sát); giám sát thực hiện Phương án chấm dứt chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường. Hai Ban Pháp chế, Ban KTXH đã tham gia cùng Thường trực HĐND khảo sát 8 cuộc trên các lĩnh vực quản lý đất đai, QLĐĐ; TTĐT; TTXD; VSMT; các dự án đang triển khai trên địa bàn phường. Kết thúc giám sát các Ban của HĐND đã Ban hành thông báo kết quả giám sát gửi đơn vị được giám sát, kiến nghị chỉ đạo khắc phục các tồn tại qua giám sát đồng thời kiểm tra đôn đốc việc thực hiện khắc phục tồn tại và thực hiện tái giám sát khi thấy cần thiết. Các Ban hoàn thành công việc theo kế hoạch đề ra.

Hoạt động thẩm tra Các Ban pháp chế, Ban kinh tế xã hội HĐND phường đã thực hiện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, trình các kỳ họp thứ IX; X và các kỳ họp Bất thường của HĐND phường đảm bảo quy định, đã từng bước nâng cao chất lượng trong hoạt động thẩm tra.

Hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm 2020 mặc dù có những khó khăn nhất định, khối lượng công việc phải triển khai nhiều hơn, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; tính chất hoạt động của các Ban HĐND phường là kiêm nhiệm. Tuy nhiên với sự tập trung cao độ của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND phường trong việc điều hành kiểm soát công việc theo chương trình, kế hoạch công tác năm được triển khai, kiểm soát thường xuyên theo lịch công tác tuần, tháng. Bên cạnh đó Thường trực HĐND phường thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sát xao của Đảng ủy phường, sự giúp đỡ về chuyên môn của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận Long Biên, HĐND phường đã hoàn thành nội dung công việc đề ra. Hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên của Thường trực, các Ban HĐND được tăng cường có khoa học sát cơ sở, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ quận giao; Thường trực HĐND phường thường xuyên phối hợp với UBND, MTTQ các đoàn thể kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc phát sinh trên địa bàn phường, góp phần ổn định tình hình thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ đột xuất được QU, HĐND, UBND quận giao cho phường./.

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 611
Tổng số truy cập: 6634961